Mona Liza Tela  

JC-TB
by Alygo
out of Minatela
Reg #9216419

Foaled: May 11, 1992
Dark Bay
Registered by JCTB

          unknown
      Alydar    
      JC-TB    unknown
  Alygo        
          JC-TB        Roi Dagobert
 
  Newchance Lady   JC-TB 
Mona Liza Tela   JC-TB    unknown
       
      unknown
  Minnesota Mac    
      JC-TB    unknown
  Minatela        
  JC-TB        unknown
      Metatela    
      JC-TB    unknown